تامین روشنایی و طراحی روشنایی فرودگاه بین المللی مهر آباد با لامپهای LED شرکت توسعه انرژی کوثر

 

تامین لامپ LED فرودگاه مهر آباد تهران

تامین لامپ LED فرودگاه مهر آباد تهران

ترمینال شماره ۲ (۱۳۹۰)

حذف ۹۸۰ عدد چراغ مهتابی ۸۵W و جایگزینی ۲۱۴ عدد ۶۰W-LED panel  و کاهش مصرف انرژی الکتریکی به میزان ۸۳% کاهش توان راکتیو در حدود ۲۲۲ کیلو وارد  در سال و افزایش عمر مفید چراغ تا ۵۰برابر وکاهش هزینه تعمیر و نگهداری به میزان ۶۰% ارتقا سطح روشنایی از ۱۴۵ لوکس به ۲۴۰-۲۵۰ لوکس و کاهش هارمونیک های مزاحم به میزان ۷۰% .

ترمینال شماره ۴ (۱۳۹۰)

حذف ۴۳۵ عدد چراغ ۱۳۰W-CFL و جایگزینی ۲۲۶ عدد ۶۰W-LED panel وکاهش مصرف انرژی الکتریکی به میزان ۷۶% کاهش توان راکتیو در حدود ۱۴۹ کیلو وارد در سال و افزایش عمر مفید چراغ تا۵۰ براتبر و کاهش هزینه تعمیر و نگهداری