بیمارستان بین المللی و فوق میلاد (۱۳۹۵ تاکنون )

تامین کلیه چراغ های LED  مناسب با فضاهای مختلف در بیمارستان به شرح ذیل:

پنل پریز ماتیک اتاق عمل ۴۰W,mm 9*600*600

تامین و نصب انواع لامپهای LED در بیمارستان میلاد

تامین و نصب انواع لامپهای LED در بیمارستان میلاد

تامین و نصب انواع لامپهای LED در بیمارستان میلاد

تامین و نصب انواع لامپهای LED در بیمارستان میلاد